Jola Europe Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – kandidati za posao

1. Uvod

Privredno društvo Jola Europe d.o.o. Beograd-Vračar, sa registrovanim sedištem na adresi bulevar Njegoševa 11, Beograd, matični broj 21307904, PIB 110156898 („Jola Europe“) obrađuje podatke o ličnosti u toku redovnog poslovanja i pod određenim okolnostima prenosi te podatke izvan Republike Srbije, kao zemlje gde su podaci o ličnosti prikupljeni.

Radeći navedeno, Jola Europe je u potpunosti posvećen očuvanju sigurnosti svih Podataka o ličnosti (kako su u nastavku definisani) tako što ispunjava ili prevazilazi sve primenjive standarde u pogledu zaštite podataka koji su propisani Zakonom.

Obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje“) opisuje kako Jola Europe prikuplja, koristi i obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na kandidate za posao. Jola Europe je rukovalac podataka u pogledu Vaših podataka o ličnosti.

2. Obim i primena ovog Obaveštenja

Ovo Obaveštenje primenjuje se na sve Podatke o ličnosti (definisane ispod) kandidata za posao, koje Jola Europe prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava.

3. Šta su Podaci o ličnosti?

Za svrhu ovog Obaveštenja „Podaci o ličnosti“ predstavljaju bilo koji podatak koji se odnosi na određeno ili odredivo fizičko lice, ili koji bi mogao da bude iskorišćen radi identifikovanja fizičkog lica, kao i bilo koji drugi podatak o fizičkom licu koji je zaštićen primenjivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 – dalje „Zakon“).

Vrste Podataka o ličnosti koje Jola Europe može prikupljati od Vas ili o Vama uključuju:
● Ime i prezime;
● podaci o trenutnom radnom mestu;
● radna biografija – CV;
● motivaciono pismo;
● podaci o obrazovanju;
● podaci o evaluaciji;
● fotografija kandidata za posao
● dostavljeni profili na društvenim mrežama.

4. Zbog čega Jola Europe prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava Podatke o ličnosti?

Jola Europe prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava Podatke o ličnosti u sledeću svrhu:

● Upravljanja radnom snagom: upravljanja zaposlenima i budućim zaposlenima, evaluacijom kandidata za posao u cilju utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju uslove za zaposlenje u Jola Europe, planiranja i praćenje potreba za obukom i aktivnosti za razvoj karijere i veština.

Lične podatke koje Jola Europe prikuplja o Vama obavezni su u cilju ispunjena zakonske obaveze u kontekstu radnog prava na koje smo podložni, da izvršimo svoje obaveze prilikom zaključenja ugovoru o radu sa Vama, ili za naše legitimne poslovne svrhe kao budućeg poslodavca, a kako je to gore opisano.

Kandidati za posao su obavezni da Jola Europe dostave svoje lične podatke kako bi uopšte mogli biti razmatrani u postupku regrutacije budućih zaposlenih; ako kandidati za posao ne žele da otkriju bilo kakve Podatke o ličnosti, onda će Jola Europe preispitati da li će u datim okolnostima biti moguće nastaviti sa zapošljavanjem osobe koja odbija da obelodani zahtevane Podatke o ličnosti.

5. Da li Jola Europe objavljuje ili prenosi Podatke o ličnosti?

Jola Europe može s vremena na vreme otkriti Podatke o ličnosti drugim subjektima u okviru Jola grupe ili trećim licima u bilo koju gore navedenu svrhu. Primeri odgovarajućih trećih lica kojima Jola Europe može otkriti Podatke o ličnosti uključuju, ali se ne ograničavaju na eventualno angažovane agencije za evaluaciju i regrutaciju kandidata za posao.

Kada otkrijemo Vaše Podatke o ličnosti trećim licima koja vrše usluge u naše ime, obezbeđujemo da ti pružaoci usluga koriste Podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima i ne ovlašćujemo ih da koriste ili otkrivaju Podatke o ličnosti izuzev kada je to neophodno radi vršenja usluga u naše ime ili da bi se usaglasili sa primenjivim zakonskim obavezama.

Jola Europe može takođe otkriti Podatke o ličnosti trećim licima u sledećim situacijama:
(i) kada je takvo otkrivanje propisano zakonom;
(ii) za potrebe, ili u vezi sa, bilo kojim pravnim postupkom u kojem ste Vi ili Jola Europe stranka, ili kada je inače potrebno za svrhu zasnivanja, vršenja ili zaštite Vaših prava i prava Jola Europe;
(iii) kada su organi za sprovođenje zakona ili drugi državni organi podneli zakonit zahtev za takvo otkrivanje;
(iv) kada verujemo da je otkrivanje neophodno da bi se sprečila povreda ili finansijski gubitak, ili u vezi sa istragom sumnjive ili stvarne kriminalne aktivnosti; ili
(v) ako Jola Europe prodaje ili prenosi sve ili deo njegovih poslova ili imovine (uključujući statusne i druge promene: spajanje/pripajanje, reorganizaciju, podelu/izdvajanje, brisanje, likvidaciju).

Jola Europe nadzire korišćenje svojih računara i sistema elektronske pošte od strane svojih zaposlenih u skladu sa svojom politikom bezbednosti podataka i svim primenjivim zakonima.

6. Međunarodni prenos Podataka o ličnosti

Obzirom na globalnu prirodu naših aktivnosti, možemo otkriti Vaše Podatke o ličnosti privrednim društvima u okviru Jola Grupe.

Kada Jola Europe samostalno ili preko Jola grupe prenosi Podatke o ličnosti izvan Republike Srbije ili članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, Jola Europe će to učiniti samo u slučaju:
(i) zemlje za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuje primeren nivo zaštiti Podataka o ličnosti;
(ii) privrednog društva koje ima važeći sertifikat – SAD-EU Štit Privatnosti u odnosu na kategoriju Podataka o ličnosti koji se prenose; ili
(iii) gde smo postavili odgovarajući mehanizam prenosa podataka, kao što su standardne ugovorne klauzule, da bismo obezbedili da Vaši Podaci o ličnosti budu adekvatno zaštićeni.

Ukoliko nijedan od kriterijuma nije zadovoljen, Jola Europe može i dalje prenositi Podatke o ličnosti izvan Republike Srbije ukoliko se zaposleni sa tim izričito saglasi, ili ukoliko je prenos zakonski neophodan.

Pristup Vašim Podacima o ličnosti od strane Jola Europe će biti ograničen na lica koja moraju da znaju podatke za svrhe opisane u ovom Obaveštenju, i može uključiti osoblje iz HR-a, IT-a, pravne, finansijske, računovodstvene i unutrašnje revizorske delatnosti.

7. Zaštita Podataka o ličnosti

Jola Europe obezbeđuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere uspostavljene da zaštite Vaše Podatke o ličnosti od gubitka ili slučajnih, protivpravnih ili neovlašćenih izmena, pristupa, otkrivanja ili upotrebe.

Jola Europe zadržava Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas sve dok traje potreba za zapošljavanjem koja zbog izražene fluktuacije zaposlenih te širenja delatnosti može trajati duži ili neodređen vremenski period.

8. Prava lica na koje se Podaci o ličnosti odnose

Jola Europe očekuje da lice na koje se Podaci o ličnosti odnose ažurira svoje Podatke o ličnosti. Jola Europe će preduzeti druge razumne korake neophodne da osigura da Podaci o ličnosti budu precizni i kompletni za potrebe za koje se prikupljaju, koriste, otkrivaju ili zadržavaju.

U meri u kojoj to zahteva primenjivo pravo, možete imati pravo da zahtevate kopiju bilo kog Podatka o ličnosti koji Jola Europe poseduje o Vama.

Možete takođe imati pravo da:
● zahtevate da Vaši Podaci o ličnosti budu ispravljeni, dopunjeni, ili obrisani, ili njihovo obrađivanje bude ograničeno;
● prigovorite na obrađivanje Vaših Podataka o ličnosti;
● primite Podatke o ličnosti u prenosivom formatu i primite kopiju Podataka o ličnosti;
● da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj;
● da budete obavešteni o povredi Vaših Podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da se informišete ili ostvarite neka od ovih prava, molimo Vas koristite sledeće kontakt podatke: e-mail adresu: hr@jolausa.com ili poštansku adresu: za Jola Europe doo Beograd, Njegoševa 11, 11000 Beograd, sa naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“.

Ukoliko je Jola Europe prikupila Vaše Podatke o ličnosti uz Vašu saglasnost, imate pravo da u svakom trenutku povučete tu saglasnost, što možete učiniti koristeći gore navedene kontakt podatke.

Ukoliko ste nezadovoljni načinom na koji Jola Europe rukuje Vašim Podacima o ličnosti, takođe imate pravo da se žalite – podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Detalje o navedenom nadzornom organu možete pronaći na sledećoj internet adresi: https://www.poverenik.rs/sr/

9. Ažuriranje

Jola Europe može s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje, i obavestiće Vas o bilo kojim značajnim promenama na svojim internet stranicama, kroz interna objavljivanja, ili putem odgovarajućih kanala komunikacije. Sve promene biće važeće od dana objavljivanja osim u slučaju drugačije napomene.

10. Kontaktirajte nas

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi ovog Obaveštenja, ili biste želeli da ostvarite bilo koje svoje pravo, molimo da kontaktirate Jola Europe preko gore navedenih kontakt podataka.

thank you

Thank You!

Your request has been received and we will be contacting you shortly to follow-up.